L@C
July
26
VIEW : 173

ติวเข้ม หมอ กสพท.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งปีการศึกษา 2562 จะเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 10 สถาบัน

 

Summer Course