L@C
August
08
VIEW : 1,377

ติวเข้มสอบนักการทูต ปฏิบัติการ 2561

ติวเข้มเนื้อหา ภาคทฤษฎี และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน โดย อดีตเอกอัครราชทูต และ อดีตอธิบดีจากกระทรวงการต่างประเทศ

 

Summer Course